Na pracovisku plynule anglicky

Aby ste prirodzene zvládli akúkoľvek pracovnú situáciu, potrebujete byť vybavený určitými jazykovými zručnosťami: naučte sa efektívne prezentovať, viesť dôležité schôdzky a rokovania a vyniknúť pri výberových konaniach. Profesijné kurzy DynEd vám umožnia chopiť sa akejkoľvek kariérnej príležitosti.

Naše kurzy sú zamerané na komunikatívnu angličtinu, ktorá sa opiera o precízne vystavané gramatické kurikulum. Od mierne pokročilej úrovne sa študenti učia zvládať situačný a funkčný jazyk. Na najvyšších úrovniach si prostredníctvom zložitejších prednášok rozvíjajú a zdokonaľujú zručnosti počúvania a písania poznámok.

Profesijné kurzy DynEd predstavujú najucelenejšiu a najúčinnejšiu sadu kurzov na svete, ktoré jednoznačne posilnia sebadôveru a profesionalitu vašich zamestnancov.

Profesné kurzy angličtinyA1 - C2 podľa SERR (CEFR)

New Dynamic EnglishZvýšte si plynulosť v angličtine
A1 - C2 podľa SERR (CEFR)

New Dynamic English je všeobecný kurz angličtiny ideálny pre mládež a dospelých, s ktorým si osvoja často používané vetné štruktúry, potrebné pre efektívnu komunikáciu na všetkých úrovniach. Cez 200 hodín veľmi intenzívneho, vysoko kvalitného štúdia a precvičovanie je zamerané na praktické bezprostredné používanie jazyka. Hierarchická postupnosť učiva uľahčuje študentom preniknúť do štruktúry jazyka, precvičovať ju a stotožniť sa s ňou, čo im prináša dlhodobé výsledky a plynulosť.

Module 1

Mená a miesta, Práca a rodina, Čísla a čas, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Module 2

Rodina a jej rozvrh, Rozširujeme slovnú zásobu, Záľuby, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Module 3

Režim dňa, Náš svet, Orientácia v meste, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Module 4

Plánujeme budúcnosť, Rozširujeme slovnú zásobu, Životopis, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Module 5

Na výlete, Zdroje energie, Pýtame sa na cestu, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Module 6

Životné skúsenosti, Rozširujeme slovnú zásobu, Porovnávame, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Module 7

Životné rozhodnutie, Epidémie, Priestorová a časová postupnosť, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Module 8

Tajný kód, Rozširujeme slovnú zásobu, UFO – pre a proti, Opakovacie cvičenia, Videointerakcie

Dynamic Business EnglishNa pracovisku plynule anglicky
B1 - C2 podľa SERR (CEFR)

Tento kurz o 6 častiach sa zaoberá dôležitými témami, spoločnými pre všetky oblasti obchodného sveta. Zahŕňajú napr. históriu firmy, skúsenosti zamestnancov, popis pracovnej pozície, oblasti zodpovednosti, porovnanie produktov, rozhodovanie a plánovanie. Súčasne si osvojujete jazykové koncepty, gramatiku a slovnú zásobu potrebnú pre komunikáciu v rôznych priemyselných a obchodných kontextoch. Študujúci kurzu si rozvinie počúvanie s porozumením, plynulosť v rozprávaní a istotu pri obchodných rokovaniach.

Popis obchodnej spoločnosti

Naučíte sa popisovať produkty, lokalitu, zákazníkov či históriu svojej spoločnosti. Diskutujeme o obchodných záležitostiach pri spoločenských stretnutiach. Hovoríme si informácie o spoločnosti a jej produktoch.

Pracovné skúsenosti

Budeme popisovať pracovnú pozíciu, pracovné skúsenosti, zodpovednosti, organizačnú štruktúru a zmeny. Pripravíte si otázky pre výberové konanie.

Výroba a obchod

Naučíte sa kvantitatívne popisovať vývoj predaja, výroby či obchodu. Diskutujeme, ako a prečo sa niečo používa. Zvyknete si na kvantitatívne výrazy v otázkach a odpovediach.

Porovnávanie produktov

Budete prezentovať, popisovať a porovnávať produkty a služby, a to ako z kvalitatívneho, tak kvantitatívneho hľadiska. Pýtame sa a odpovedáme na vlastnosti produktov a osobné preferencie.

Rozhodovanie

Uvádzame alternatívy a vysvetľujeme dôvody svojho rozhodnutia. Spresníme svoje vyjadrovanie čo do stupňa istoty a logických vzťahov. Trénujeme plynulosť v hovorení a vyjadrovaní zložitejších myšlienok v kontexte obchodného rokovania.

Plánovanie

Naučíte sa vyjadrovať varianty plánu v závislosti od budúceho vývoja. Budete schopný bez váhania popisovať pravdepodobné a nepravdepodobné scenáre. Prostredníctvom otázok a odpovedí si zautomatizujete rôzne typy podmienok.

Functioning in BusinessZručnosti v obchodnej komunikácii pre kariérny rast
B2 - C2 podľa SERR (CEFR)

Functioning in Business, kurz anglického jazyka na báze videa, tvorí s Dynamic Business English veľmi účinné spojenie. V kontexte interaktívneho príbehu služobnej cesty do USA vo Functioning in Business intenzívne precvičujeme obchodné interakcie, aby sme komunikovali úspešnejšie pri svojich vlastných rokovaniach.

IntroductionDôležitá služobná cesta

Časť prváPríjazd do hotela

Časť druháDohodnutie schôdzky

Časť tretiaPotvrdenie plánu

Časť štvrtáVhodné predstavenie

Časť piataObchodný obed

Časť šiestaNezhoda názorov

Časť siedmaZostaneme v spojení

Časť ôsmaNový klient

Časť deviataRokovanie

English by the NumbersBudujeme istotu pri prezentáciách a v diskusiách
B2 - C2 podľa SERR (CEFR)

English by the Numbers je vynikajúcim doplnkom ako ku kurzu všeobecnej, tak aj obchodnej angličtiny. Naučí vás reč čísel používanú v rôznych situáciách, budete ľahko rozumieť prezentáciám obsahujúcim číselné pojmy, pripraví vás na prezentovanie dát vo forme grafov a tabuliek, na diskutovanie a popisovanie logických vzťahov a výmenu číselných údajov. Trénovať budete prostredníctvom otázok a odpovedí z oblasti energetiky, zdravia, bezpečnosti a pracovných záležitostí.

Časť 1Čísla, zlomky, desatinné čísla

Časť 2Numerické operácie, numerické vzťahy

Časť 3Grafy, súvisiace zmeny

Časť 4Spojnicové grafy

Časť 5Stĺpcové grafy

Časť 6Koláčové grafy

Časť 7Pravdepodobnosť, logické vzťahy, opakovanie

Advanced ListeningPosluchové zručnosti pre úspech v reálnom živote
C1 - C2 podľa SERR (CEFR)

Advanced Listening, kurz pre pokročilých študentov angličtiny ako druhého aj prvého jazyka, je vystavaný na autentických prednáškach profesorov Stanfordskej univerzity. Jeho interaktívne lekcie rozvíjajú posluchové stratégie, akademickú slovnú zásobu a kritické myslenie. Kurz je zameraný na spracovanie komplexných informácií v reálnom čase. Zdokonalíte si zručnosti počúvania a zručnosť písania poznámok na najvyššej úrovni, nevyhnutné pre úspech v anglicky hovoriacom univerzitnom či profesijnom prostredí.

Advanced Listening  pripraví študujúci na certifikáciu, ktorá je požadovaná na zahraničných univerzitách a postgraduálnych programoch, a pomôže im uspieť v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Deväť prednášok plných stratégií a tipov pre zlepšenie zručností pri posluchu a písaní poznámok

Lecture 1Ako si poradiť so stresom

Lecture 2Gény a génová terapia

Lecture 3Čínska ekonomika

Lecture 4Umenie prednášať

Lecture 5História otroctva

Lecture 6Geológia sopiek

Lecture 7Vynález „lietadla“

Lecture 8Princípy detskej psychiatrie

Lecture 9Ženy a sociálna reforma

DialogueRozvíjajte interaktívne posluchové zručnosti
C1 - C2 podľa SERR (CEFR)

Dialogue je doplnkový kurz angličtiny, v ktorom si na témach všeobecného záujmu prostredníctvom rozhovorov v televíznom programe intenzívne precvičítie posluch s porozumením. Náročný obsah Dialogue, odvysielaný televíziou CCTV (China Central Television), pomôže študentom najvyššej jazykovej úrovne pripraviť sa na univerzitné přednášky, diskusné skupiny, konferencie a medzinárodné obchodné prezentácie v angličtine.

Každý z troch rozhovorov bol rozpracovaný do troch častí – prezentácia, interaktívny posluch a jazykové zručnosti. Dôkladné naštudovanie každého rozhovoru vyžaduje cca sedem hodín. Jazyk je autentický, hovorí sa spontánne a prirozdzeným tempom. Kurz pripravuje študujúci taktiež na komunikácii s nerodeným hovoriacim angličtiny v medzinárodnom obchodnom prostredí.

Tri témy podrobných diskusií zahŕňajú:

  • Vyššie vzdelanie v globalizovanej ére

  • Ochranu životného prostredia

  • Problematiku stárnutia

Prezentácia

Všeobecné porozumenie (zachytenie hlavných myšlienok posluchom, písanie poznámok)

Interaktívny posluch

Zručnosti detailného posluchu a schopnosť syntézy informácií z rôznych častí konverzácie.

Jazykové zručnosti

V centre pozornosti je slovná zásoba, idiómy a opakovanie gramatiky

Doplnkové kurzyA1 - B2 podľa SERR (CEFR)

The Lost Secret

The Lost Secret je pútavý detektívny filmový príbeh, ktorý si obľúbili študujúci a učitelia po celom svete. Jeho jazyk sa opiera o precízne vystavané, ucelené štrukturálne a funkčné kurikulum pokrývajúce úrovne začiatočnú až mierne pokročilú. Vysoko uznávaní herci hovoria britskou a americkou angličtinou prirodzene a v kontexte.

The Lost Secret obsahuje celý rad typov lekcií a v každej z nich študujúci interaguje s jazykom odlišným spôsobom. Lekcie podporujú prenesenie jazyka do dlhodobej pamäti.

Posluch

Porozumenie príbehu študujúcim sa priebežne preveruje otázkami. V závislosti na jeho reakciách sa náročnosť obsahu zvyšuje či naopak znižuje. Ak odpovedá správne, sú pokladané ťažšie otázky. Študujúci tiež vylepšuje ústnu plynulosť prostredníctvom nahrávania a porovnávania nahrávky s modelom.

Dialóg

V lekciách Dialóg preberá úlohu herca prostredníctvom rozpoznávania reči sám študujúci. Opakovaním si intenzívne zdokonaluje výslovnosť a plynulosť.

Diktáty

V týchto cvičeniach si študujúci najprv každú vetu, ktorú už pozná z prechádzajúcich lekcií, vypočuje a potom v jej prepise doplní chýbajúce slová. Opakuje a automatizuje si tak kľúčové obraty a gramatiku danej epizódy.

Doplňovacie cvičenia

V týchto cvičeniach si študujúci opakujú a prehlbujú gramatiku a slovnú zásobu. Intenzívne sa precvičuje jazyk na vetnej úrovni. Pozornosť je zameraná na detailné porozumenie, základnú gramatiku a významové odlišnosti a ďalej vyvodzovanie z kontextu.

Hospitality EnglishA1 - B2 podľa SERR (CEFR)

Hospitality English je 6-dielny kurz zameraný na kľúčové kkoncepty a slovnú zásobu používanú v hoteliérstve a cestovnom ruchu. Každá jeho časť korešponduje so špecifickou náplňou pracovnej pozície a situáciou a rozvíja jazykové zručnosti nevyhnutné pre poskytovanie profesionálnych služieb. Prostredníctvom rozpoznávania reči študujúci intenzívne trénujú ústnu plynulosť, ktorú na svojom pracovisku nesmierne ocenia.

Časť 1: Recepcia5 interaktívnych dialógov na tému check-in

Časť 2: Reštaurácia a bar4 interaktívne dialógy na tému obsluha

Časť 3: Pokladňa4 interaktívne dialógy na tému platenie a check-out

Časť 4: Služby pre hostí4 interaktívne dialógy na tému upratovanie a izbová služba

Časť 5: Predaj a vzťahy so zákazníkmi4 interaktívne dialógy na tému predaj a služby zákazníkom

Časť 6: Služby po telefóne4 interaktívne dialógy týkajúce sa služieb po telefóne a vybavovania odkazov