Princípy, z ktorých vychádza teória učenia jazyka DynEd

Jazyk ako zručnosť

DynEd pristupuje k jazyku ako k zručnosti, nie znalosti, a podobne ako ostatné zručnosti ho treba často a opakovane precvičovať.

Posluch a rozprávanie majú prednosť

Rozvoj zručností posluchu a rozprávania by mal predchádzať nácviku čítania a písania. Rovnako ako u materinského jazyka, posluchové a ústne zručnosti podporujú a uľahčujú čítanie a písanie.

Špirálovito vystavené kurikulum

azykové koncepty a vzory sa opakujú vo viacerých lekciách, aby došlo k ich dlhodobému osvojeniu. V našej výučbovej teórii rekurzívneho hierarchického rozpoznávania nie sú predkladané lineárne, ale špirálovito. Nový jazyk sa buduje na základoch už známeho jazyka a posilňuje ho.

Selektívna pamäť

Mozog sa jazyk učí korekciou chýb oproti cieľu. Učíme sa porovnávaním cieľovej predstavy s reálnym výsledkom. Selektívna pamäť “uchováva” len to, čo mozgu najviac dáva zmysel alebo je najbližšie vzoru, a tým mu pomáha činnosť korigovať a zdokonaľovať jej prevedenie.

Rozpoznávanie vzorov

Pri výučbe jazykov sa mozog vždy snaží pochopiť zmysel. Využíva pritom jazykové vzory a neúplné vzory si automaticky dopĺňa. Rozpoznávanie vzorov prebieha vo fázach povedomie, rozpoznanie, pochopenie, osvojenie a zautomatizovanie.

Časové napätie

Pre správny stupeň “časového napätia” je veľmi dôležité, aby každému študentovi predkladali jazykové koncepty a vzorce na úrovni zodpovedajúcej jeho schopnostiam. Príliš jednoduché učivo študenta nudí, príliš ťažké frustruje. Primerané napätie mozog aktivuje a optimalizuje tvorbu nových nervových spojení.

Mozog si jazyk organizuje okolo kľúčových konceptov, ako je doba trvania, umiestnenie v čase, veľkosť alebo frekvencia, takže jazyková výučba vychádzajúca z konceptov je vhodnejšia ako štúdium gramatiky. Postupnosť učenia v našej teórii RHR je hierarchická a zameriava sa na 1) najčastejšie používané koncepty a 2) gramatické štruktúry vyjadrujúce tieto koncepty na každej jazykovej úrovni. Gramatika je dôležitá, ale RHR sa zameriava primárne na koncepty a vzorce používané na vyjadrenie týchto konceptov. Kľúčové jazykové vzorce sú vytvorené z jazykových konceptov a sú budované okolo jazykových funkcií, ako je žiadanie, ospravedlňovanie a navrhovanie, ktoré označujú typ vyjadrovaného rečového aktu.

Využitie ikon ako kontextových vodítok k ozrejmeniu významu počas počúvania je všeobecne vhodnejšie než použitie iných foriem vizuálnej podpory, ako je video, fotografie alebo text. Text je v skutočnosti rušivý, pretože aktivuje pomalšie mozgové procesory a znižuje časové napätie. Ikony mozog chápe jasnejšie a rýchlejšie. Kontext a jazyk pracujú spoločne; kontext nám pomáha porozumieť informácii a informácia nám pomáha porozumieť slovám.

Kombinované vzdelávanie ideálne prepája štúdium s využitím počítača a personalizácie a rozšírenie slovnej zásoby s učiteľom. Individuálne samoštúdium nestačí. Bez prispôsobenia jazykových modelov vlastným potrebám je jazyk mŕtvy. Aplikovaním sa jazyk oživí; cieľom je, aby sa študenti anglicky vyjadrovali, nie memorovali vzorové vety, ktoré pre nich nemajú význam. Úlohou učiteľa je tomu napomáhať.

Priebežné opakovanie prebranej látky je zásadné. Opakovať by sa preto malo zakaždým. Štúdium je najúčinnejšie, ak sa strieda staršia látka s novou. Takto tiež študenti získajú sebadôveru a zlepšujú si dlhodobú pamäť. V RHR je porozumenie len začiatok, nie cieľ. Akonáhle študenti jazykovému modelu rozumejú, potrebujú ho precvičovať a potom opakovať. Cieľom je dokonalé ovládanie a zautomatizovanie, nie obyčajné porozumenie. Bez zautomatizovania sa nerozvíja plynulosť a študenti mnoho z toho, čo sa naučili, zabudnú.

Novú zručnosť sa nenaučíme bez precvičovania. Nie každé precvičovanie je ale účinné. Ak študenti precvičujú efektívne, môžu zlepšovať ako plynulosť, tak výslovnosť. DynEd sleduje, meria a analyzuje efektivitu precvičovania zo štyroch hľadísk: 1) objem precvičovania (koľko), 2) frekvencia precvičovania (ako často), 3) výkon študenta pri precvičovaní (ako dobre) a 4) kvalita (postupnosť) jazyka, ktorý sa precvičuje (čo). Študijné skóre DynEd vyjadruje, ako dobre študenti precvičujú, a prostredníctvom priebežnej spätnej väzby sú vedení k účinnejším a efektívnejším študijným návykom.

Študenti musia študovať a precvičovať za hranicu porozumenia, až do bodu zautomatizovania. Zásadný význam tu má opakovanie, vrátane “hlbokého opakovania”. Hlboké opakovanie znamená opakovať tie isté koncepty, ale na povrchu jazyk obmieňať. Napríklad, keď sa v samostatnom štúdiu kurzu učíte popisovať plán dňa, nasledujúca aktivita s učiteľom bude zahŕňať váš konkrétny plán pre tento deň. Budú použité tie isté koncepty času, trvania a udalostí / činností, ale slová sa budú líšiť.

Schopnosť automaticky rozpoznávať a spracovávať úseky jazyka – “zhluky” – je kľúčom k plynulosti v jazyku. V RHR sú lexikálne jednotky prezentované vo frázach, ako “tá kniha”, “červená kniha” a “otvor červenú knihu”. Prezentovanie jazyka týmto spôsobom – spočiatku bez zobrazenia – uľahčuje zhlukovanie na báze konceptov a zároveň učí slovnú zásobu. Ústna plynulosť je úmerná schopnosti zhlukovať jazyk. Cieľom RHR je, aby si študujúci osvojili štruktúru jazyka. Táto štruktúra im uľahčuje učenie a zapamätanie slovnej zásoby. Okrem toho poskytuje štruktúra vzory pre zhlukovanie.