Certifikácia DynEd

Certifikácia DynEd je systém uznania a potvrdenia úrovne jazykovej spôsobilosti študujúcich anglického jazyka. Je založená na Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky SERR (CEFR), medzinárodne uznávanom systéme popisujúcom jazykové úrovne, vytvorenom Radou Európy. Úrovne spôsobilosti CEFR sú základom mnohých významných testov, vrátane skúšok TOEFL, TOEIC, IELTS a Cambridge, a ministerstva školstva po celom svete ich stále viac používajú na stanovovanie cieľov a štandardov národných učebných osnov pre anglický jazyk.

Spoločnosť DynEd zozbierala po viac ako 30 rokoch svojej činnosti ohromné množstvo podrobných dát zahŕňajúcich študijné zvyklosti študujúcich, mieru pokroku a výsledky testov. Tieto údaje tvoria základ, podľa ktorého boli certifikáty DynEd zladené s CEFR. DynEd teraz môže študujúcim poskytnúť ešte jasnejšie ciele a zároveň medzinárodne uznávanú certifikáciu ich úspechov.

SK-24d---DynEd-Certification-Video

Cielený certifikačný plán DynEd

Tieto plány študujúcim pomáhajú posúdiť, nakoľko pokročili smerom k stanovenému certifikačnému cieľu. Prehľadne im ukazujú, ktoré kurzy a ich časti už dokončili, a ktoré je potrebné ešte študovať či ďalej opakovať.

Popis certifikačných úrovní podľa CEFR

A1-Certificate-Icon

Rozumie známym každodenným výrazom a veľmi základným frázam, ktorých cieľom je uspokojenie konkrétnych potrieb a vie tieto výrazy a frázy používať. Užívateľ jazyka vie predstaviť seba a ostatných a klásť jednoduché otázky týkajúce sa informácií osobného rázu, napr. o mieste, kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a veciach, ktoré vlastní, a na podobné otázky vie odpovedať. Dokáže sa jednoduchým spôsobom dohovoriť, ak partner hovorí pomaly a jasne a je ochotný mu/jej pomôcť.

B1-Certificate-Icon

Rozumie hlavným myšlienkam zrozumiteľnej spisovnej vstupnej informácie (input) týkajúcich sa bežných tém, s ktorými sa pravidelne stretáva v práci, v škole, vo voľnom čase atď. Dokáže si poradiť s väčšinou situácií, ktoré môžu nastať pri cestovaní v oblasti, kde sa týmto jazykom hovorí. Vie napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre pozná, alebo ktoré ho/ju osobne zaujímajú. Dokáže opísať svoje zážitky a udalosti, sny, nádeje a ciele a vie stručne vysvetliť a odôvodniť svoje názory a plány.

C1-Certificate-Icon

Rozumie širokému registru náročných a dlhých textov a rozpozná implicitné významy textov. Vie sa plynulo a pohotovo vyjadrovať bez zjavného hľadania výrazov. Vie jazyka užívať pružne a efektívne pre spoločenské, akademické a profesijné účely. Vie vytvoriť zrozumiteľné, dobre usporiadané, podrobné texty na zložité témy, prejavujúc ovládanie kompozičných útvarov, spojovacích výrazov a prostriedkov kohézie.

A2-Certificate-Icon

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho/jej priamo týkajú. Dokáže komunikovať prostredníctvom jednoduchých a bežných úloh, ktoré vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií o známych a bežných skutočnostiach. Vie jednoduchým spôsobom opísať svoju vlastnú rodinu, bezprostredné okolie a záležitosti týkajúce sa jeho/jej najnaliehavejších potrieb.

B2-Certificate-Icon

Dokáže porozumieť hlavným myšlienkam zložitých textov týkajúcich sa ako konkrétnych tak aj abstraktných tém, vrátane odborných diskusií vo svojom odbore. Dokáže sa zúčastniť rozhovoru natoľko plynule a spontánne, že môže viesť bežný rozhovor s rodenými hovorcami, bez toho aby to predstavovalo zvýšené úsilie pre ktoréhokoľvek účastníka interakcie. Vie napísať zrozumiteľné podrobné texty na širokú škálu tém a vysvetliť svoje názorové stanovisko týkajúce sa aktuálneho problému s uvedením výhod a nevýhod rôznych možností.

C2-Certificate-Icon

Ľahko rozumie takmer všetkému, čo si vypočuje alebo prečíta. Dokáže zhrnúť informácie z rôznych hovorených a písaných zdrojov a pritom dokáže predniesť polemiku a vysvetlenie v logicky usporiadanej podobe. Dokáže sa spontánne, veľmi plynulo a presne vyjadrovať a rozlišovať jemné významové odtiene dokonca aj v zložitejších situáciách.

Certifikáty DynEd podľa CEFR

24c-Universal-Unique-Identifier

Univerzálny jedinečný identifikátor

Každý certifikát DynEd Pro obsahuje v dolní části univerzální jedinečný identifikační kód, který zaměstnavatelům a univerzitám poskytuje jednoduchý způsob ověření pravosti. K ověření certifikace DynEd navštivte stránku www.dyned.com/certverify a zadejte požadované informace o studujícím a zobrazí se kopie získaných certifikátů.